Jafnréttisáætlun MH 2020-2023

Jafnréttisáætlun Menntaskólans við Hamrahlíð byggir á lögum nr. 150/2020 um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna (hér einnig nefnd jafnréttislög). Jafnréttisáætlunin á annars vegar við um skólann sem vinnustað og hins vegar skólann sem menntastofnun. Skólinn sem vinnustaður tryggir starfsfólki réttindi sem kveðið er á um í lögunum og sem menntastofnun tryggir hann réttindi nemenda. 

Menntaskólinn við Hamrahlíð leggur áherslu á að skapa öllu starfsfólki og nemendum umhverfi þar sem samskipti einkennast af gagnkvæmri virðingu og fólki er ekki mismunað á grundvelli kyneinkenna, kynvitundar, kyntjáningar, kynhneigðar, kynþáttar, þjóðernisuppruna, trúar, lífsskoðunar, fötlunar, skertrar starfsgetu, aldurs eða annarra þátta. Við ákvarðanatöku og stefnumótun í skólanum skal ávallt gætt að jafnréttissjónarmiðum og athugað hvaða áhrif ákvörðun hefur á mismunandi hópa svo sem konur, karla og þau sem ekki falla að kynjatvíhyggjunni, t.d. kynsegin fólk. Í skólanum skal unnið gegn hefðbundnum kynjaímyndum sem og neikvæðum staðalímyndum um hlutverk kvenna og karla. Hegðun á borð við kynbundið ofbeldi, kynbundna og kynferðislega áreitni er ekki liðin.

Jafnréttisáætlunin inniheldur stefnumótun skólans og aðgerðaáætlun. Í henni eru markmið skólans í jafnréttismálum skilgreind, tilgreint hvernig unnið skal að þeim og hver ber ábyrgð á aðgerðum. Jafnréttisáætlunin er endurskoðuð á þriggja ára fresti og nýjasta útgáfan birt á heimasíðu skólans.

Við skólann starfar jafnréttisnefnd sem valið er í úr hópi starfsfólks eftir auglýsingu. Ákjósanlegt er að nefndin sé skipuð þremur einstaklingum af sem flestum kynjum.

Skýrsla um aðgerðir í jafnréttismálum birtist í sjálfsmatsskýrslu skólans sem er aðgengileg á heimasíðu hans. Jafnréttisnefnd og skólastjórnendur bera ábyrgð á birtingu hennar.

Launajafnrétti

Starfsfólki, óháð kyni, skal greiða jöfn laun og allir skulu njóta sömu kjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf. Sama gildir um hvers konar frekari þóknun, beina og óbeina, hvort sem hún felur í sér hlunnindagreiðslur eða er greidd með öðrum hætti. Einnig skal allt starfsfólk njóta sömu kjara hvað varðar lífeyris-, orlofs- og veikindarétt og hvers konar önnur starfskjör eða réttindi sem metin verða til fjár. Þau viðmið sem lögð eru til grundvallar launaákvörðun mega ekki fela í sér kynjamismunun.

Markmið

Aðgerð

Ábyrgð

Tímarammi

Jafnlaunamarkmið MH er að starfsfólk fái jöfn laun og njóti sömu kjara fyrir sömu eða jafn verðmæt störf.

Umsókn um jafnlaunavottun, byggð á Jafnlaunastaðlinum ÍST 85:2012, sbr. lög nr. 56/2017.

Rektor / stýrihópur um jafnlaunakerfi.

Fyrir lok vorannar 2020.

Starfsfólk fái fræðslu um stöðu launamála í kjölfar umsóknar um jafnlaunavottun.

Upplýsingar gerðar aðgengilegar starfsfólki og farið yfir þær á starfsmannafundi.

Konrektor / stýrihópur um jafnlaunakerfi.

Fyrir lok vorannar 2020.

Útrýma óútskýrðum launamun umfram 1,5%. 

Rýna launagreiningar og bregðast við frávikum skv. verklagsreglu 4.5.3.

Rektor / stýrihópur um jafnlaunakerfi.

Einu sinni á ári frá vottun.

 

Starfsfólk

Laus störf í Menntaskólanum við Hamrahlíð skulu standa opin fólki af öllum kynjum. Leggja skal metnað í að jafna kynjahlutfall innan faggreina og meðal stjórnenda. Stjórnendur skulu tryggja að starfsfólk óháð kyni njóti sömu möguleika til endurmenntunar, símenntunar og starfsþjálfunar.

Markmið

Aðgerð

Ábyrgð

Tímarammi

Starfsfólk óháð kyni hafi jafna möguleika á störfum og stöðuhækkunum við skólann, að teknu tilliti til þess að jafna þurfi kynjahlutfallið í starfsmannahópnum og meðal stjórnenda.

 

Sæki tveir jafnhæfir einstaklingar um starf við skólann skal velja einstakling af því kyni sem hallar á.

Halda skal saman yfirliti um auglýst störf, umsækjendur og ráðningar og þær upplýsingar greindar eftir kyni. Tölfræðin skal birt í sjálfsmatsskýrslu skólans.

Kyngreindar upplýsingar um starfsfólk og stjórnendur skal taka saman og birta í sjálfsmatsskýrslu skólans.

 

Rektor.

 

 

Konrektor.

 

 

Konrektor.

 

 

 

Alltaf. 

 

 

Fyrir birtingu sjálfsmatsskýrslu ár hvert.

  

Fyrir birtingu sjálfsmatsskýrslu ár hvert.

 

 

 

 

Samræming fjölskyldu- og atvinnulífs

Menntaskólinn við Hamrahlíð leitast við að skapa fjölskylduvænt vinnuumhverfi enda hefur verið sýnt fram á að slíkt leiði til aukinnar starfsánægju, bættrar frammistöðu, aukinna afkasta og minni starfsmannaveltu. Stjórnendur skulu gera starfsfólki óháð kyni kleift að samræma starfsskyldur sínar og ábyrgð gagnvart fjölskyldu. Bæði þarf að taka tillit til fjölskylduaðstæðna starfsmanna og þarfa skólans. Starfsfólki skal auðveldað að koma aftur til starfa eftir fæðingar- og foreldraorlof eða leyfi úr vinnu vegna óviðráðanlegra og brýnna fjölskylduaðstæðna, s.s. veikinda barna eða annarra fjölskyldumeðlima. 

Áhersla er lögð á að karlar þurfa rétt eins og konur að nýta rétt sinn til töku fæðingarorlofs og að vera heima hjá veiku barni. Ekki er litið á það sem mismunun að tekið sé tillit til starfsfólks vegna þungunar og barnsburðar. Gæta þarf sérstaklega að stöðu transfólks, það skal fá svigrúm til jafns við aðra til að sinna fjölskylduábyrgð óháð fyrirfram gefnum hugmyndum um kynhlutverk þeirra.

Markmið

Aðgerð

Ábyrgð

Tímarammi

Vinnutími sé sveigjanlegur.

Ábyrgð á undirbúningsvinnu er hjá kennurum. Þeir ákveða hvar og hvenær hún fer fram.

Virða töfluóskir kennara sé þess kostur.

Rektor.

 

 

Rektor / töflusmiðir

Alltaf.

Starfsfólk óháð kyni sé hvatt til að nýta fæðingar- og foreldraorlofsrétt.

Starfsfólk í þessari stöðu er upplýst um réttindi sín. 

 

Rektor.

Eftir þörfum.

Starfsfólki óháð kyni sé sýndur skilningur á fjölskylduábyrgð.

Starfsfólk mætir skilningi af hálfu stjórnenda þegar upp koma erfiðar eða óviðráðanlegar aðstæður í einkalífi.

Rektor.

Þegar upp koma erfiðar eða óviðráðanlegar aðstæður í einkalífi starfsfólks.

Fjölskylda starfsfólks og stjórnenda sé velkomin á viðburði á vegum Starfsmannafélags.

Starfsmannafélagið heldur a.m.k. einn viðburð á ári sem gefur starfsfólki kost á að hittast með fjölskyldum sínum.

Stjórn Starfsmannafélags MH.

A.m.k. einu sinni á ári.

Stjórnendur og starfsfólk séu meðvituð um stöðu og réttindi transfólks á vinnumarkaði.

Stjórnendur og starfsfólk fær fræðslu um transmálefni.

Rektor / jafnréttisnefnd.

Fyrir lok vorannar 2021.

 

Virðing í samskiptum og öruggt skólasamfélag

Allt starfsfólk og allir nemendur eiga rétt á því að komið sé fram við þau af virðingu. Kynbundið ofbeldi, kynbundin og kynferðisleg áreitni er ekki liðin í skólanum og skal gera öllum sem tilheyra skólasamfélaginu það ljóst. Skólinn skal leita allra leiða til að koma í veg fyrir að starfsfólk og nemendur verði fyrir kynbundnu ofbeldi, kynbundinni eða kynferðislegri áreitni, til dæmis vegna kyneinkenna, kynvitundar, kyntjáningar eða kynhneigðar.

Ef kynbundið ofbeldi, kynbundin eða kynferðisleg áreitni hefur átt sér stað skal unnið eftir áætlun skólans um viðbrögð við einelti, kynferðislegri áreitni og ofbeldi sem er aðgengileg á heimasíðu skólans. Í áætluninni þarf að vera skýrt hvert skal leita með mál sem varða kynbundið ofbeldi, kynbundna og kynferðislega áreitni, einnig ef yfirmaður eða kennari á í hlut. Ef stjórnandi eða kennari er kærður vegna ætlaðs kynbundins ofbeldis, kynbundinnar eða kynferðislegrar áreitni verður hann vanhæfur til að taka ákvarðanir í tengslum við starfsskilyrði eða námsumhverfi kæranda.

Markmið

Aðgerð

Ábyrgð

Tímarammi

Skólinn hafi skýra stefnu í því hvernig tekið er á málum ef upp kemur kynferðisleg áreitni eða ofbeldi. Stjórnendur og starfsfólk séu upplýst um stefnuna.

Móta skýrari viðbragðsáætlun og kynna stefnuna á starfsmannafundi og fyrir nýnemum í lífsleikni.

Námstjóri íslensku og félagsgreina og jafnréttisnefnd.

Fyrir lok vorannar 2022.

Starfsfólk fái fræðslu um kynbundið ofbeldi, kynbundna og kynferðislega áreitni.

Erindi á starfsmannafundi.

Jafnréttisnefnd.

Fyrir lok vorannar 2022.

Nýnemar fái fræðslu um virðingu í samskiptum og samböndum.

Nýnemar fá samþykkisfræðslu í lífsleikni á haustönn.

Námstjóri íslensku og félagsgreina og kynjafræðikennari.

Á hverri haustönn, þegar lífsleikni er kennd.

 

Menntun og skólastarf

Menntaskólinn við Hamrahlíð skal flétta jafnréttisáherslur saman við menntun og skólastarf ásamt því að veita jafnt nemendum og kennurum sérstaka jafnréttisfræðslu.

Kennarar skulu fá reglulega jafnréttisfræðslu sem styður við jafnrétti í störfum þeirra, þ.m.t. viðmót þeirra til nemenda og val á kennslu- og námsefni. Kennslu- og námsgögn skulu þannig úr garði gerð að kynjum sé ekki mismunað. Kennarar, stjórnendur, stoðþjónusta og annað starfsfólk skólans skal haga störfum sínum þannig að þau stuðli markvisst að fordómalausu umhverfi fyrir alla nemendur. Í kennslu- og námsefnisvali skal draga fram fjölbreytileika mannlífsins og vinna gegn sögulegum kynjahalla í námsefni. Viðmót gagnvart nemendum skal vera meðvitað, t.d. þarf að varast að gera ráð fyrir ákveðinni kynhneigð eða kynvitund nemenda. Starfsfólk skólans þarf sömuleiðis að vera meðvitað í samskiptum við foreldra og gæta þess að útiloka ekki annað foreldrið á grundvelli kyns. Mikilvægt er að litið sé á alla forráðamenn sem jafngilda í foreldrasamstarfinu.

Brýnt er að vinna gegn staðalímyndum tvíhyggjunnar um rótgróin hlutverk og eðli kvenna og karla. Í starfi skólans skal lögð áhersla á að búa öll kyn undir jafna þátttöku í samfélaginu, svo sem í fjölskyldu- og atvinnulífi, og vinna skal gegn fyrirframgefnum viðhorfum um náms- og starfsval út frá kyni. Af þessu leiðir að nemendur, óháð kyni, skulu hljóta fræðslu og ráðgjöf um sömu störf í allri náms- og starfsfræðslu.

Nemendur sem hafa áhuga á að afla sér sértækrar þekkingar í kynjafræði skulu hafa kost á því. Þá skal jafnréttisfræðsla vera ein af meginstoðum lífsleiknikennslu nýnema. Í þeirri fræðslu skal leggja áherslu á styrkleika, skyldur og réttindi allra nemenda.

Markmið

Aðgerð

Ábyrgð

Tímarammi

Sjónarhorn jafnréttis verði innleitt í kennslu allra námsgreina skólans.

Leiðbeiningar verða samdar sem nýtast kennurum til að samþætta sjónarhorn jafnréttis í kennslunni.

Kennarar rýna kennsluna og námsgögn með hliðsjón af leiðbeiningunum og grípa til aðgerða eftir því sem við á. 

Jafnréttisnefnd.

 

Fagstjórar.

Fyrir lok vorannar 2022.

Fyrir lok vorannar 2023.

 

Félagsstarf nemenda

Nemendafélag Menntaskólans við Hamrahlíð (NFMH), Hinseginfélagið BUR, Femínistafélagið Embla, sem og önnur félög nemenda skulu fá stuðning frá jafnréttisnefnd og fulltrúum kennara til að stuðla að jafnrétti í félagslífi nemenda. Gæta skal að því sérstaklega að fjölbreyttur nemendahópur komi fram fyrir hönd skólans, þ.m.t. nemendur af öllum kynjum.

Markmið

Aðgerð

Ábyrgð

Tímarammi

Að auka upplýsingaflæði og stuðla að virkara samtali nemenda og kennara í jafnréttismálum.

Jafnréttisnefnd fundar með fulltrúum NFMH og annarra félaga í skólanum, Femínistafélaginu Emblu og Hinseginfélaginu Bur.

Jafnréttisnefnd.

Árlega, við upphaf haustannar.

Nemendur sem koma fram á vegum skólans endurspegli fjölbreytileika nemendahópsins.

Nemendur sem eru fengnir til þess að kynna skólann, t.d. á nýnemakvöldum, eru fjölbreyttur hópur kynja.

Þeir sem sjá um að skipuleggja viðburði fyrir skólann.

Alltaf.

 

Eftirfylgni

Jafnréttisnefnd og skólastjórnendur fylgja því eftir að unnið sé samkvæmt jafnréttisáætlun skólans. Árangur aðgerðaáætlunar skal yfirfarinn árlega og þriðja hvert ár skal áætlunin endurskoðuð. Þá skal meta stöðu aðgerða og birta niðurstöður í sjálfsmatsskýrslu á vef skólans. Niðurstöður eru einnig kynntar á starfsmannafundi ef ástæða þykir til.

Markmið

Aðgerð

Ábyrgð

Tímarammi

Jafnréttisáætlunin sé í þróun og skili árangri.

Jafnréttisáætlun endurskoðuð og metin á þriggja ára fresti.

Jafnréttiskafli sjálfsmatsskýrslu er m.a. skrifaður út frá markmiðum jafnréttisáætlunar: Var henni fylgt á liðnu skólaári? Hvað var gert, hvað hefur áunnist og hverju er ábótavant?

Jafnréttisnefnd.

 

Konrektor.

Þriðja hvert ár, við lok haustannar.

Fyrir birtingu sjálfsmatsskýrslu ár hvert.


Jafnréttisáætlun MH hlaut samþykki Jafnréttisstofu 6. janúar 2020. Tímasetningu nokkurra aðgerða var breytt í maí 2021. Nokkrar aðgerðir og tímasetningar voru endurskoðaðar í mars 2022.

 

Síðast uppfært: 20. september 2022