Starfslýsingar

Starfslýsingar MH 

Rektor 
Rektor veitir skólanum forstöðu, sbr. reglugerð nr. 1100/2007. Hann stjórnar daglegum rekstri og starfi skólans. Helstu verkefni eru m.a.:

 • Bera ábyrgð á starfsemi skólans, menntunar- og uppeldishlutverki, þróunarstarfi innan hans, gerð skólanámskrár og innritun nemenda. 
 • Bera ábyrgð á eignum, fjárreiðum og öðrum rekstri skólans. 
 • Vinna með skólanefnd að gerð fjárhags- og starfsáætlana til lengri og skemmri tíma og sjá til þess að þeim sé framfylgt. 
 • Sjá um að lögum, reglugerðum og námskrá sé framfylgt. 
 • Ráða, að höfðu samráði við skólanefnd, starfsfólk skóla eftir því sem gildandi lög segja til um og skipta með þeim verkum. 
 • Yfirumsjón með starfi kennara og annarra starfsmanna skólans og fylgjast með því að þeir ræki skyldur sínar og njóti þeirra réttinda sem þeim ber. 
 • Sjá til þess að fylgst sé með því að nemendur stundi nám sitt, hlíti þeim reglum sem settar eru og njóti þeirra réttinda sem þeim ber.
 • Taka afstöðu til og úrskurða um álitamál vegna innra starfs og starfstíma skólans. 
 • Sjá um tengsl skólans út á við, m.a. við aðstandendur nemenda, aðra skóla og aðila á öðrum sviðum atvinnulífsins.
 • Vera framkvæmdastjóri skólanefndar með málfrelsi og tillögurétt. 
 • Vera oddviti skólaráðs. 
 • Kalla saman kennarafundi.
 • Bera ábyrgð á innra mati á starfi skólans. 
 • Bera ábyrgð á að starfsemi skólans sé kynnt. 
 • Sjá til þess að fyrir liggi upplýsingar um skólastarfið og að nauðsynlegar skýrslur um það séu gerðar.  

Konrektor 
Konrektor er staðgengill rektors og vinnur með honum við daglega stjórn skólans og rekstur. Helstu verkefni konrektors eru: 

 • Yfirumsjón með gæðastarfi og sjálfsmati skólans. 
 • Yfirumsjón með námskrám skólans. 
 • Ábyrgð á kennsluskiptingu og áætlanagerð um kennslu. 
 • Ábyrgð á námsframboði. 
 • Yfirumsjón með skólareglum.
 • Yfirumsjón með framkvæmd útskriftar, þ.m.t. gerð og prentun skírteina.
 • Yfirumsjón með starfi kennara, nemenda og annarra starfsmanna skólans.
 • Yfirumsjón með innritun nemenda.
 • Yfirumsjón með kennsluaðstöðu.
 • Ráðgjöf og aðstoð í INNU.
 • Ráðgjöf til kennara vegna kennslutengdra verkefna.
 • Samráð við námstjóra og töflusmiði vegna stundataflna.
 • Samskipti við ytri aðila, t.d. vegna kannana.
 • Önnur verkefni í samráði við rektor. 

Áfangastjóri 
Helstu verkefni áfangastjóra eru m.a. 

 • Yfirumsjón með rekstri áfangakerfis skóla. 
 • Yfirábyrgð á að upplýsingar um nemendur séu réttar í INNU. 
 • Umsjón með fjarvistaskráningu.
 • Umsjón með námsvali nemenda í samráði við námstjóra, náms- og starfsráðgjafa skólans og umsjónarkennara.
 • Stýrir mati á fyrra námi nemenda ásamt námstjórum.
 • Innritun nemenda.
 • Stundatöflubreytingar.
 • Samráð við námstjóra og töflusmiði vegna stundataflna.
 • Umsjón með námsbrauta- og áfangalýsingum í námskrárgrunni.
 • Ábyrgð á skráningu einkunna í ferilskrá nemenda.
 • Önnur verkefni í samráði við rektor. 

Fjármálastjóri 
Aðalverkefni fjármálastjóra er yfirumsjón með fjárreiðum skólans. Önnur verkefni eru m.a.:

 • Gerð ársreiknings og verkefni tengd uppgjöri. 
 • Gerð árlegrar rekstraráætlunar og eftirfylgni hennar. 
 • Umsjón með launabókhaldi í samráði við rektor. 
 • Færsla bókhalds skólans og sjóða og deilda sem reknar eru á ábyrgð skólans. 
 • Afstemmingar á bankareikningum.
 • Innheimta skólagjalda og annarra tekna.
 • Aðkoma að stærri innkaupum og umsjón með útboðum/tilboðum og samningsgerð um kaup á vörum og þjónustu.
 • Ábyrgð á eignaskrá.
 • Eftirlit með fjárreiðum nemendafélags og aðstoða gjaldkera nemendafélagsins.
 • Regluleg upplýsingagjöf tengd fjármálum skólans til stjórnenda.
 • Önnur verkefni í samráði við rektor. 

IB-stallari 
Hlutverk IB stallara er að hafa yfirumsjón með öllu sem viðkemur IB námsbraut skólans.  Helstu verkefni eru m.a.: 

 • Að halda utan um nemendur brautarinnar, allt frá innritun að útskrift.
 • Að vera faglegur leiðtogi kennara brautarinnar, tengiliður þeirra við IB samtökin, skipuleggja fundi, upplýsa um nýjungar og fleira. 
 • Samskipti við foreldra, námsráðgjafa, fjármálastjóra, töflusmiði og aðra sem koma að náminu.
 • Að samræma kröfur/reglur MH annars vegar og IB hins vegar.
 • Að sjá um kynningu á náminu út á við.
 • Önnur verkefni í samráði við rektor. 

Námstjórar 
Námstjórar eru þrír við MH og eru stjórnendur námsbrauta með ábyrgð á mismunandi fagsviðum. Helstu verkefni námstjóra eru m.a.: 

 • Umsjón með skipulagningu kennslu á viðkomandi námsbrautum.
 • Leiðbeina kennurum og samhæfa störf eins og við á.
 • Vera tengiliður milli kennara sinna námsgreina/faga við stjórnendur skólans og utanaðkomandi aðila eins og við á.
 • Vera stjórnendum til samráðs um skipulag náms á viðkomandi námsbrautum.
 • Vera tengiliður fyrir viðkomandi námsbrautir.
 • Aðstoða og leiðbeina nemendum og kennurum um val og skipulag náms.
 • Vinna ásamt töflusmiðum og stjórnendum að breytingum á töflum nemenda eftir því sem við á.
 • Mat á fyrra námi nemenda í samráði við áfangastjóra.
 • Þróun og viðhald námsbrautalýsinga.
 • Kennsluskipting í samráði við stjórnendur og fagstjóra.
 • Eftirlit með mætingu nemenda eins og við á.
 • Er rektor til ráðgjafar í ráðningarmálum í samvinnu við fagstjóra.
 • Önnur verkefni í samráði við stjórnendur. 

Fagstjórar 
Fagstjórar eru faglegir leiðtogar í sínum greinum/fögum. Helstu verkefni eru m.a.: 

 • Fagleg ábyrgð á námsgrein/fagi.
 • Fagleg forysta og skipulagning á starfi viðkomandi námsgreinar.
 • Umsjón með gerð og samræmingu kennsluáætlana og kennslu.
 • Samskipti við bókasafn og bókaútgefendur/bókaverslanir vegna kennsluefnis og kennslubóka.
 • Yfirumsjón og ráðgjöf með prófasamningu og yfirferð prófa.
 • Skipulag áfangaframboðs í samvinnu við námstjóra.
 • Vinnur kennsluskiptingu í samvinnu við stjórnendur eins og við á.
 • Fundir með stjórnendum/námstjórum um málefni námsgreinar/skólans.
 • Forysta í innkaupum fyrir viðkomandi námsgrein/fag.
 • Kemur að móttöku nýrra kennara og ráðgjöf við þá.
 • Skipuleggur og heldur fundi með kennurum námsgreinar og er tengiliður þeirra við stjórnendur.
 • Leggur fram fjárhagsáætlun til fjármálastjóra fyrir viðkomandi námsgrein/fag.
 • Samstarf við námstjóra/stjórnendur vegna P- og U-nema.
 • Sér um verðlaun útskriftarnemenda í viðkomandi námsgrein/fagi.
 • Vinnur að kynningu og þróun námsgreinar og sækir fundi og ráðstefnur þar sem fjallað er um nýbreytni í námsgrein/fagi.
 • Skipuleggur og ákveður forfallakennslu í faggrein í samráði við stjórnendur.
 • Er rektor til ráðgjafar í ráðningarmálum í samvinnu við námstjóra.
 • Önnur verkefni sem tengjast námsgrein/fagi í samráði við rektor og aðra stjórnendur. 

Kennarar 
Starfslýsing kennara byggir á 7. gr. reglugerðar 1100/2007. 
Kennarar annast, taka þátt í og bera ábyrgð á eftirfarandi: 

 • Kennslu, undirbúningi kennslu, námsmati og faglegu samstarfi í kennslugreinum sínum, skv. markmiðum skóla- og aðalnámskrár.  
 • Gerð kennsluáætlana og prófa í samstarfi við aðra kennara.  
 • Að viðhalda faglegri hæfni sinni og huga að tengslum við aðrar námsgreinar. 
 • Skráningu fjarvista nemenda sinna. 
 • Öðru samstarfi vegna starfs síns skv. markmiðum skóla og aðalnámskrár. 
 • Almennri upplýsingagjöf og upplýsingagjöf vegna sjálfsmats skóla og skólanámskrár.
 • Að hafa viðtalstíma fyrir nemendur sína og forráðamenn þeirra. 
 • Að sitja a.m.k. einn fund á ári/önn með forráðamönnum ólögráða nemenda sinna.
 • Kennari situr kennarafundi sem boðaðir eru skv. reglugerð um kennarafundi. 

Náms- og starfsráðgjafar 
Starfslýsing náms- og starfsráðgjafa byggir á 7. gr. reglugerðar 1100/2007. 
Verkefni náms og starfsráðgjafa MH eru m.a.:  

 • Ráðgjöf við námsval.
 • Ráðgjöf um námstækni, námsaðferðir, áætlanagerð og skipulagningu tíma.  
 • Persónuleg ráðgjöf og stuðningur við nemendur.  
 • Leiðsögn og fræðsla um lífsstíl og venjur sem auka einbeitingu og úthald.  
 • Könnun og greining á áhugasviði nemanda.  
 • Umsjón með skólakynningum.  
 • Samstarf við annað starfsfólk stoðþjónustu MH og kennara.  
 • Önnur verkefni í samráði við rektor. 

Yfirmaður bókasafns 
Starfslýsing yfirmanns bókasafns byggir á 7. gr. reglugerðar 1100/2007.  
Yfirmaður bókasafns MH skal m.a.: 

 • Bera ábyrgð á daglegum rekstri bókasafnsins.
 • Gera áætlanir um starfsemi safnsins og hafa umsjón með daglegum rekstri þess, bóka- og gagnakosti svo og tækjum og lestrarsölum.
 • Annast skráningu safnsins og sjá um að halda henni við.
 • Annast val og innkaup bóka og annarra gagna til safnsins í  samræmi við innkaupastefnu safnsins  í umboði rektors.
 • Leiðbeina nemendum og kennurum um notkun safnsins og aðstoða við upplýsingaöflun.
 • Kynna starfsemi safnsins innan skólans.
 • Fylgjast með nýjungum á sviði bókasafns- og upplýsingafræða.
 • Kynna nýjungar í starfsemi bókasafnsins innan skólans.
 • Skila skýrslu til skólameistara um starfsemi safnsins í lok skólaárs.
 • Önnur verkefni í samráði við rektor.

Bókasafnsfræðingur 
Verkefni bókasafnsfræðings eru m.a.  

 • Er staðgengill forstöðumanns. 
 • Annast  skráningu safnsins og sér um að halda henni við í samráði við forstöðumann safnsins. 
 • Annast val og innkaup bóka og annarra gagna til safnsins í  samræmi við innkaupastefnu safnsins. 
 • Hefur umsjón með bóka- og gagnakosti, tækjum, búnaði og húsnæði bókasafnsins ásamt forstöðumanni.
 • Leiðbeinir nemendum og kennurum um notkun safnsins og aðstoðar við upplýsingaöflun.
 • Kynnir starfsemi safnsins innan skólans í samráði við forstöðumann safnsins.
 • Fylgist með nýjungum á sviði bókasafns- og upplýsingafræða.
 • Kynnir nýjungar í starfsemi bókasafnsins innan skólans. 

Prófstjóri 
Prófstjóri ber ábyrgð á skipulagi og framkvæmd lokaprófa. Helstu verkefni eru: 

 • Gerð próftöflu nemenda. 
 • Kynning á próftöflu. 
 • Gerð yfirsetutöflu kennara.
 • Taka á móti séróskum og tilfærslum nemenda vegna lokaprófa.
 • Samráð og samvinna við stjórnendur og kennara um tilhögun prófa.
 • Önnur verkefni sem tengjast skipulagi og framkvæmd prófa á prófatímabili, svo sem mál sem tengjast:
  • uppsetningu fyrir próf og skipulagningu hvers prófdags.
  • agamálum sem upp koma (í samráði við rektor).
  • veikindum nemenda (í samráði við námsráðgjafa). 

Netstjóri 
Verkefni Netstjóra eru m.a.:

 • Daglegur rekstur á tölvukerfum skólans. 
 • Umsjón með hugbúnaði og tölvukerfum skólans.
 • Umsjón með öryggismálum tölvukerfa.
 • Árleg áætlanagerð um endurnýjun vél- og hugbúnaðar.
 • Tæknileg aðstoð við starfsfólk og nemendur.
 • Innkaup tækja, vél- og hugbúnaðar.
 • Önnur verkefni í samráði við rektor. 

Tæknimaður og starfsmaður tölvuþjónustu 
Verkefni tæknimanns eru m.a.:

 • Daglegur rekstur almenns tækjabúnaðar skólans. 
 • Tæknileg aðstoð við starfsfólk og nemendur. 
 • Umsjón með ljósritunarvélum og símkerfi.
 • Aðstoð við netstjóra.
 • Innkaup tækjabúnaðar í samráði við stjórnendur.
 • Uppsetning og viðhald tækja- og tölvubúnaðar eins og við á.
 • Önnur verkefni í samráði við rektor 

Umsjónarmaður fasteigna 
Verkefni umsjónarmanns fasteigna eru m.a.:

 • Umsjón með húsnæði og lóð skólans. 
 • Ábyrgð á öryggismálum og eftirlit með húsnæði skólans. 
 • Gerð tillagna um viðhald og breytingar á húsnæði. 
 • Samskipti við Fasteignir ríkisins.
 • Innkaup eins og við á.
 • Umsjón með lóð skólans og tryggja öryggi þeirra sem um hana fara, t.d. salta, ryðja eða sanda.
 • Umsjón með hússtjórnarkerfi eins og við á.
 • Útköll eins og við á vegna húsnæðis skólans.
 • Uppröðun húsgagna og metur ástand og viðhaldþörf þeirra.
 • Önnur verkefni í samráði við rektor. 

Fulltrúi á skrifstofu 
Verkefni fulltrúa á skrifstofu eru m.a.:

 • Almenn móttaka nemenda, starfsmanna og gesta.
 • Upplýsingagjöf.
 • Svara tölvupósti og símatölum.
 • Gefa út vottorð um skólavist og einkunnaferla.
 • Forfallaskráning.
 • Umsjón og útleiga skápa til nemenda.
 • Umsjón með upplýsingaskjá.
 • Önnur verkefni í samráði við stjórnendur. 

Fulltrúi á skrifstofu / Gjaldkeri / Ræstingastjóri 
Auk verkefna fulltrúa á skrifstofu eru verkefni gjaldkera og ræstingastjóra m.a.:

 • Innkaup á rekstrarvörum fyrir skrifstofu og ræstingar. 
 • Móttaka, flokkun, samþykki og uppáskrift reikninga. 
 • Greiða reikninga. 
 • Eignaskráning. 
 • Bókhald mötuneytis starfsmanna.
 • Umsjón og skipulag ræstinga.
 • Samskipti við starfsmenn sem sjá um ræstingu.
 • Önnur verkefni í samráði við stjórnendur. 

Sálfræðingur 
Verkefni sálfræðings MH eru m.a.: 

 • Ráðgjöf og fræðsla til starfsfólks vegna mála sem tengjast persónulegri líðan nemenda. 
 • Ráðgjöf og fræðsla til nemenda vegna mála sem tengjast þeirra persónulegu líðan. 
 • Umsjón með Skólapúlsinum. 
 • Koma inn í kennslu með fræðslu, t.d. í lífsleikni nýnema og útskriftarnema.
 • Samstarf við náms- og starfsráðgjafa vegna mála sem tengjast nemendum.
 • Veita upplýsingar um sálfræðiþjónustu skólans.
 • Vera á kynningarfundum sem tengjast starfi skólans, t.d. á foreldrafundum.
 • Önnur verkefni í samráði við rektor.

Töflusmiður
Töflusmiðir sjá um töflugerð í samráði við námstjóra, IB-stallara, fagstjóra og stjórnendur.  Vinna töflusmiðs fer fram utan hefðbundins kennslutíma. 

Helstu verkefni töflusmiðs eru m.a. að:

 • Taka á móti töfluóskum kennara samþykktum af rektor.
 • Skrá kennsluskiptingu í kennslukerfið.
 • Búa til stundatöflur fyrir IB-nemendur og fara yfir með IB stallara.
 • Búa til stundatöflur fyrir kennara.
 • Búa til stundatöflur fyrir aðra nemendur.
 • Bera ábyrgð á töflubreytingum áður en kennsla hefst.
 • Önnur verkefni í samráði við stjórnendur er tengjast töflugerð.

Persónuverndarfulltrúi
Samkvæmt lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr.90/2018 hefur Menntaskólinn við Hamrahlíð tilnefnt persónuverndarfulltrúa.

Helstu verkefni persónuverndarfulltrúa eru m.a. að:

 • Upplýsa starfsfólk um skyldur þeirra samkvæmt persónuverndarlögum.
 • Sinna þjálfun starfsfólks.
 • Framkvæma úttektir.
 • Halda utan um og viðhalda vinnsluskrá.
 • Veita ráðgjöf og vera til staðar komi upp álitaefni á sviði persónuverndar.
 • Taka á móti fyrirspurnum og beiðnum frá þeim einstaklingum sem verið er að vinna með upplýsingar um.
 • Vera tengiliður við Persónuvernd og vinna með henni ásamt því að fylgjast með því að farið sé að persónuverndarlögum innan Menntaskólans við Hamrahlíð.
 • Önnur verkefni í samráði við stjórnendur er tengjast persónuvernd.

Nánari upplýsingar um hlutverk persónuverndarfulltrúa með tilliti til laga og reglugerða er að finna inn á heimasíðu Persónuverndar.

Skjalastjóri
Skjalastjóri ber ábyrgð á skjalamálum skólans og að skjalastjórn sé kerfisbundin, skilvirk og í samræmi við lög og reglur sem gilda um opinbera aðila.

Starfið krefst háskólaprófs í upplýsingafræði, helst með sérhæfingu í upplýsinga- og skjalastjórn. Skjalastjóri þarf að hafa skipulagshæfileika, mikla hæfni í mannlegum samskiptum og ríka þjónustulund auk þess að sýna frumkvæði í starfi. Góð tölvu-, íslensku- og enskukunnátta er nauðsynleg.

Helstu verkefni skjalastjóra eru að:

 • Hafa yfirumsjón með skjalamálum og skjalasafni skólans í samræmi við lög um opinber skjalasöfn nr. 77/2014 og reglur Þjóðskjalasafns.
 • Innleiða kerfisbundna skjalastjórn í starfsemi skólans, þ.m.t. að útbúa málalykil og skjalavistunaráætlun, geymslu- og grisjunaráætlun og viðhalda þeim.
 • Móta verklagsreglur um meðferð skjala og hafa eftirlit með að unnið sé eftir þeim.
 • Hafa umsjón með innleiðingu rafræna skjalastjórnarkerfisins GoPro, stýra aðgangi að því, notkun þess og frágangi mála í kerfinu.
 • Fræða starfsfólk, veita ráðgjöf og leiðbeina um vistun og varðveislu pappírsskjala og rafrænna skjala sem og um notkun GoPro.
 • Undirbúa og annast afhendingu skjala til Þjóðskjalasafns samkvæmt skjalavistunaráætlun skólans.
 • Vera tengiliður við Þjóðskjalasafn Íslands og Hugvit, rekstraraðila GoPro.
 • Sinna öðrum verkefnum á sviði skjalamála í samráði við stjórnendur.
Síðast uppfært: 07. janúar 2020