Almennar skólareglur

Innan vébanda skólans gilda landslög sem skólareglur án þess að þeirra sé sérstaklega getið. 
Sýna ber háttvísi og prúðmennsku í skólanum og alls staðar þar sem komið er fram í nafni hans.

Gildi skólans eru þekking, ábyrgð, virðing, víðsýni. Nemendur og starfsfólk skólans skal hafa þau að leiðarljósi í námi, starfi og samskiptum hvert við annað.

Samskipti og samfélagsmiðlar

 • Gagnkvæm virðing og kurteisi skal ríkja í samskiptum allra í skólasamfélaginu, bæði innan veggja skólans og utan.
 • Virðingu og kurteisi skal hafa í heiðri í allri umræðu á samfélagsmiðlum við og um aðra einstaklinga skólasamfélagsins.
 • Reglur um persónuvernd skal virða í samskiptum og á samfélagsmiðlum: Gætum trúnaðar um persónuupplýsingar einstaklinga í skólasamfélaginu sem við kunnum að verða áskynja.

Myndbirtingar og upptökur

Hér er átt við hvers konar upptökur og myndbirtingar á miðlum sem tengjast skólanum, s.s. samfélagsmiðlum, vefsíðum og í prentmiðlum.

 • Allar myndatökur og/eða upptökur af einstaklingum eru aðeins heimilar með samþykki viðkomandi aðila. Gildir það alls staðar í skólahúsnæðinu og á skólalóð. Slíkt samþykki er hægt að taka til baka hvenær sem er.
 • Ef samþykki fyrir myndatöku liggur fyrir þarf að gæta þarf þess að myndir séu ekki viðkvæms eðlis eða auðmýkjandi fyrir einstakling​.
 • Leyfilegt er að birta myndir af hópum og þá skal þess gætt að enginn einn einstaklingur sé í brennidepli.

Umgengni

 • Ganga skal vel um muni, hús og lóð skólans. Húsgögn má ekki flytja til án leyfis umsjónarmanna. Enginn má skilja eftir sig rusl, hvorki innan dyra né utan.
 • Í frímínútum og töflugötum eiga allir nemendur að hafa jafnan rétt til aðgangs að sætum á bókasafni, Miðgarði, Matgarði og í Norðurkjallara.
 • Í kennslustofum, á bókasafni og við tölvur má hvorki neyta matar né drykkjar.
 • Bifreiðum skal lagt þannig að þær hindri ekki umferð og vörumóttöku. Virða skal sérmerkt stæði fatlaðra, rafhleðslustæði og önnur sérmerkt stæði.
 • Reykingar, önnur tóbaksnotkun og notkun rafretta er óheimil í skólanum og á lóð hans.

Kennslustundir

 • Í kennslustundum skulu nemendur vera vakandi, virða verkstjórn kennara og gæta þess að valda ekki ónæði.
 • Gagnkvæmt traust og virðing skal ríkja meðal allra í kennslustundum.
 • Myndatökur og upptökur í kennslustundum eru óheimilar með öllu nema með leyfi kennara.
 • Notkun farsíma er óheimil nema með leyfi kennara.

Rafrænar kennslustundir

 • Almennar skólareglur gilda um rafrænar kennslustundir.  
 • Kennara ber að tilkynna ef kennslustundin er tekin upp og útskýra tilgang upptöku, vistun og varðveislu.  
 • Nemendum er ekki heimilt að taka kennslustund upp, hvorki að hluta né í heild, án vitundar og samþykkis kennara og allra sem í henni eru. Sama gildir um skjáskot.
 • Við virðum reglur um persónuvernd nemenda og kennara: Gætum trúnaðar um persónuupplýsingar og aðstæður viðstaddra sem kunna að koma fram. 
 • Nemendum er ekki heimilt að bjóða gestum í kennslustundir nema með leyfi kennara. 
 • Nemendum er óheimilt að deila vefslóðum (aðgangi) inn á rafrænar kennslustundir. 
 • Nemendur bera ábyrgð á efni sem þeir setja fram á spjallborðum og óheimilt er að setja fram texta í nafni annarra á opið spjall. 

Tölvunotkun

 • Tölvur skólans má aðeins nota við vinnu sem tengist skólastarfinu.
 • Óheimilt er að lána notendanafn eða að fá slíkt að láni.
 • Nánari reglur um tölvunotkun og umgengni við tölvur eru auglýstar í upphafi annar.
 • Sérstök athygli er vakin á höfundarétti efnis sem birst hefur á Netinu eða í öðrum ritsmíðum.

Verkefnaskil

 • Verkefnum ber að skila innan tilskilins frests og vinna samkvæmt fyrirmælum sem um þau gilda.
 • Sé verkefni að hluta til fengið að láni eða unnið með hjálp annarra ber að geta þess sérstaklega og auðkenna skv. viðteknum reglum um heimildanotkun.

Vímugjafar

 • Í skólanum og á samkomum hans er óheimilt að hafa um hönd áfengi eða önnur vímuvaldandi efni eða að vera undir áhrifum þeirra.
 • Ákvæði þetta nær einnig til námsferða á vegum skólans.

Útgáfa og dreifing á rituðu efni

 • Nemendafélag MH hefur leyfi til almennrar dreifingar í skólanum á blöðum sem það gefur sjálft út. Öðru rituðu efni er óheimilt að dreifa nema með sérstöku leyfi stjórnenda. Höfundar efnis, ritstjórar og stjórn NFMH bera ábyrgð á því að útgefið efni á vegum NFMH fari ekki í bága við lög, höggvi ekki nærri nafngreindu fólki og geti talist samboðið opinberri menntastofnun. Þeir sem brjóta gegn reglum þessum sæta viðurlögum eftir því hve alvarlegt brotið er (sbr. upphaf næstu greinar), auk þess sem dreifing kann að verða stöðvuð.

Viðurlög

 • Brjóti nemandi reglur skólans ber að veita honum/henni/háni munnlega ábendingu eða áminningu. Við alvarlegri brot kemur til skrifleg áminning frá rektor og við ítrekað eða mjög gróft brot er nemanda vísað úr skóla. Enn fremur gildir að nemanda sem raskar góðri reglu í kennslustund eða annars staðar kann að vera vísað úr kennslustund eða öðrum þeim stað sem atvikið á sér stað.
 • Nemandi sem hefur rangt við í prófi, ritgerð eða öðru verkefni sem gildir til lokaeinkunnar telst fallinn í þeim áfanga.
 • Ef nemandi vanrækir stórkostlega nám í einstökum áfanga er heimilt að vísa honum/henni/háni úr þeim áfanga að undangenginni aðvörun.
 • Þá skal þess getið að bifreiðar sem lagt er ólöglega við skólann kunna að verða fjarlægðar á kostnað umráðamanna.

Vanþekking á reglum leysir nemanda ekki undan ábyrgð.

Síðast uppfært: 15. júní 2023