Námsbrautir

Myndrænt yfirlit yfir uppbyggingu allra námsbrauta má sjá hér

Í skólanum er boðið upp á breiða almenna menntun á sjö bóknámsbrautum: félagsfræðabraut, málabraut, náttúrufræðibraut, opinni braut, tónlistarbraut og listdansbraut. Til að öðlast stúdentspróf frá þessum sex brautum þarf nemandi að ljúka 215 námseiningum, þar af 6 einingum í líkamsrækt. Námið á hverri braut skiptist í: Grunn/kjarna(120 einingar) og sérgreinar og val (95 einingar). Samtals 215 einingar. Tónlistarbraut  er í samtarfi við tónlistarskóla og  ljúka þarf framhaldsprófi í tónlist til þess að útskrifast af brautinni. Listdansbraut er í samstarfi við listdansskóla (Listdansskóla Íslands, Danslistarskóla JSB, Klassíska listdansskólann og Listdansskóla Reykjaness) og danshlutanum lýkur með lokaprófi frá þeim skólum.

Við skipulagningu brautanna hefur verið leitast við að styrkja einkenni hverrar brautar með kröfum um dýpt á afmörkuðum sviðum, samanber þrepamarkmið[1]nýrrar námskrár, en um leið að auka val og ábyrgð nemenda. Sveigjanleiki m.t.t. áhuga nemandans hefur verið aukinn og dýpt á afmörkuðum sviðum er betur tryggð en áður.

Brautirnar hafa allar breiða undirstöðu, þ.e. allir leggja stund á móðurmál, stærðfræði, þrjú erlend tungumál, sögu, raungreinar, samfélagsfræðigreinar, líkamsrækt og lífsleikni.

Á stúdentsprófsbrautum skulu vera að lágmarki 33% áfanga á öðru þrepi eða hærra og 17% á þriðja þrepi samkvæmt aðalnámskrá. 

FÉL NÝ - félagsfræðabraut, ný námskrá 
Brautin býr nemendur undir framhaldsnám í háskóla, einkum á sviði félagsvísinda. Brautin er heppilegur undirbúningur undir margs konar nám í háskóla að undanskildum raunvísindum og verkfræði.

Námsferilsblað félagsfræðabrautar (pdf).
Námsferilsblað félagsfræðabrautar (excel)

Nánari lýsing inn á namskra.is


MÁL NÝ - málabraut, ný námskrá 
Brautin veitir m.a. staðgóða þekkingu á ensku og tveimur öðrum nútímamálum samkvæmt vali skólans og nemandans. Brautin er um leið heppilegur undirbúningur hvers konar málanáms á háskólastigi. Einnig hentar þetta nám sem undirbúningur háskólanáms þar sem sérstaklega reynir á kunnáttu í ensku eða öðrum nútímamálum svo sem náms í ýmsum greinum félagsvísinda, heimspeki, bókmenntafræði og málfræði. Námið hentar ekki sem undirbúningur undir nám í raunvísindum eða verkfræði.

Námsferilsblað málabrautar (pdf)
Námsferilsblað málabrautar (excel)

Nánari lýsing inn á namskra.is

 

NÁT NÝ - náttúrufræðibraut ný námskrá
Brautin býr nemendur undir framhaldsnám í háskóla í raunvísindum (s.s. líffræði, jarðfræði, efnafræði og eðlisfræði), stærðfræði og verkfræði. Brautin veitir m.a. undirstöðuþekkingu í náttúruvísindum og er góður undirbúningur undir nám í heilbrigðisgreinum (s.s. læknisfræði, sjúkraþjálfun eða hjúkrunarfræði) og landbúnaðarfræðum.

Námsferilsblað náttúrufræðibrautar (pdf)
Námsferilsblað náttúrufræðibrautar (excel)

 Nánari lýsing inn á námskra.is

OPB NÝ - opin braut, ný námskrá 
Brautin býr nemendur undir mismunandi nám á háskólastigi allt eftir samsetningu nemandans sem velur þrjár til fjórar kjörgreinar og lýkur samtals 75 e. í þeim. Þetta nám er viðbót við grunninn. Fyrsta kjörgrein þarf að vera a.m.k. 25 e. umfram kjarnaeiningar, önnur og þriðja kjörgrein a.m.k. 15 e. umfram kjarna. Auk þess velur nemandi annað hvort fjórðu kjörgrein með a.m.k. 15 e. umfram kjarnaeiningar eða bætir við sig einingum í fyrstu til þriðju kjörgrein. Úr þessum greinum myndar nemandinn sína eigin fléttu. Við val á kjörgreinum þarf að hafa í huga skilyrði um lágmarksfjölda eininga á öðru og þriðja hæfniþrepi. Skipulag brautarinnar þar sem nemendur geta valið kjörgreinar eftir áhugasviði og framtíðaráformum styður markvissan undirbúning fyrir nánast hvaða háskólanám sem er, þar með talið verkfræði, læknisfræði, lögfræði, hagfræði og viðskiptafræði. Nemendur geta fengið aðstoð til þess að fella nám brautarinnar að áherslum annarra brauta s.s. náttúrufræðibrautar.

Námsferilsblað opinnar brautar (pdf)
Námsferilsblað opinnar brautar (excel)

Nánari lýsing inn á námskra.is

 

TÓN NÝ - tónlistarbraut, ný námskrá 
Brautin býr nemendur undir tónlistarnám á háskólastigi. Brautin getur einnig búið nemendur undir annað nám á háskólastigi. Tónlistarnámið fer ekki fram í MH. Tónlistarnám er metið frá og með miðprófi 10 e. Til þess að útskrifast af tónlistarbraut þarf nemandi að ljúka a.m.k. framhaldsprófi 40 e. í viðbót þ.e. samtals 50 e. í tónlist frá viðurkenndum tónlistarskóla. 

Námsferilsblað tónlistarbrautar (pdf)
Námsferilsblað tónlistarbrautar (excel)

 

TÓN NÝ - tónlistarbraut, ný námskrá - Nemendur sem taka tónlistarval í MÍT

Brautin býr nemendur undir tónlistarnám á háskólastigi. Brautin getur einnig búið nemendur undir annað nám á háskólastigi. Tónlistarnámið fer ekki fram í MH.  Til þess að útskrifast af tónlistarbraut þarf nemandi að ljúka a.m.k. framhaldsprófi 66 e. í MÍT í viðbót eftir miðpróf.

Námsferilsblað tónlistarbrautar klassísk lína (pdf)
Námsferilsblað tónlistarbrautar klassísk lína (excel)

Námsferilsblað tónlistarbrautar rytmísk lína (pdf)
Námsferilsblað tónlistarbrautar rytmísk lína (excel)

 

LIS NÝ - listdansbraut, ný námskrá 

Með námi á listdansbraut er lagður góður grunnur að framhaldsnámi í listdansi. Ennfremur getur brautin nýst sem undirbúningur fyrir fjölmargt annað nám á háskólastigi. Danshluti námsins fer fram utan við MH skv. þjónustusamningi við sérskóla. Að jafnaði stundar nemandi því bæði bóklegt og verklegt nám samtímis. Nemandi velur annaðhvort klassískan listdans eða nútímalistdans. 

Námsferilsblað listdansbrautar (pdf)
Námsferilsblað listdansbrautar (excel)

 
 

IB brautin

er sjöunda bóknámsbrautin. MH er aðildarskóli að IBO (International Baccalaureate Organisation), alþjóðasamtökum 5000 skóla í yfir 140 löndum. Skólinn býður upp á IB nám, krefjandi bóklegt nám sem lýkur með samræmdu prófi. Það veitir svipuð réttindi til framhaldsnáms og íslenska stúdentsprófið þótt það sé í ýmsu frábrugðið. Námið tekur tvö ár að loknu undirbúningsári í framhaldsskóla og er kennt og prófað að mestu á ensku. Námið er skipulagt í áföngum og öðrum nemendum MH býðst að sækja staka IB áfanga og fá þá metna inn í hefðbundið stúdentspróf. Sjá nánar undir "IB STUDIES".

Sérnámsbraut lýkur með lokaskírteini. Sérnámsbraut skólans er fyrir nemendur sem notið hafa verulegrar sérkennslu í grunnskóla og þurfa einstaklingsmiðað nám. Nemendum er að miklu leyti kennt í sérdeild en þar sem því verður við komið sækja þeir nám á aðrar brautir í einstökum fögum. Mikið er lagt upp úr að brautin sé hluti af skólaheildinni. Kennslan er byggð á námsáætlun fyrir nemendahóp eða einstakling og er hún unnin út frá markmiðum aðalnámskrár framhaldsskóla, ásamt upplýsingum um þarfir nemenda og mati á stöðu þeirra í námi og þroska. Kenndar eru 20 klukkustundir á viku þ.e. 30 kennslustundir. Nemendur útskrifast með lokaskírteini um námsferil sinn frá sérnámsbraut. Forsenda fyrir inntöku nemanda á sérnámsbrautina er að greining sérfræðinga fylgi umsókn.

[1] Í aðalnámskrá er öllu námi í framhaldsskóla skipað á fjögur hæfniþrep sem skarast annars vegar við grunnskólastig og hins vegar við háskólastig. Með þrepunum er lýst stigvaxandi kröfu um þekkingu, leikni og hæfni nemenda í átt til sérhæfingar og aukinnar menntunar.

 
Síðast uppfært: 04. febrúar 2019